Privacy

SimonlyPro doet er alles aan jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te waarborgen. Om jouw privacy te waarborgen, handelt SimonlyPro altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit privacystatement is van toepassing wanneer je de website www.simonlypro.nl bezoekt en/of een bestelling plaatst. SimonlyPro adviseert je daarom dit privacystatement aandachtig door te nemen. In het geval van vragen dan wel opmerkingen kun je altijd contact opnemen met SimonlyPro via het contactformulier.

Gegevens

SimonlyPro verzamelt de volgende gegevens:

1. Persoonlijke gegevens die je zelf aan SimonlyPro verstrekt, zoals, maar niet beperkt tot:


2. Gegevens die SimonlyPro ontvangt door het gebruik van de website:

Cookies

Bij het gebruik van SimonlyPro kunnen er cookies op jouw computer worden geplaatst. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de internetbrowser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Voor verdere informatie over de cookies die SimonlyPro gebruikt, de doeleinde waarvoor ze die gebruikt en de manier waarop je cookies kunt verwijderen, verwijzen we je naar het cookiebeleid.

Doeleinden

SimonlyPro gebruikt de verzamelde gegevens om de volgende activiteiten te kunnen uitvoeren:


De gegevens die SimonlyPro ontvangt door gebruiker van de website (zie hierboven onder Gegevens) worden door SimonlyPro slechts gebruikt voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van de website en de diensten. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Beveiliging

SimonlyPro spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verzamelde gegevens te beveiligen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Inzage

SimonlyPro biedt je het recht op toegang tot en, waar van toepassing, het aanpassen van je persoonlijke gegevens. Bepaalde gegevens kunnen online worden ingezien en bewerkt. Op verzoeken om het inzien, corrigeren, completeren of verwijderen van persoonlijke gegevens zal door SimonlyPro binnen een redelijke tijd en na verificatie van je identiteit worden gereageerd. Een verzoek kan gedaan worden door contact op te nemen via het contactformulier.

SimonlyPro zal al het redelijke doen om tegemoet te komen aan verzoeken tot het verwijderen van persoonlijke gegevens, tenzij deze gegevens van rechtswege of op grond van rechtmatige zakelijke doeleinden bewaard moet blijven.

Derden

SimonlyPro kan persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met derden zoals Telecombinatie (onderdeel van Telepact BV). Deze uitwisseling is noodzakelijk om het Abonnement te sluiten met een Provider. De gegevens zullen ook uitgewisseld worden met een Provider, indien je een Sim only abonnement met een Provider sluit. SimonlyPro raadt je aan om het Privacy Statement van de Provider te lezen.

Daarnaast kan het zijn dat op grond van een wettelijke verplichting SimonlyPro deze gegevens met derden moet verstrekken.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.

Jongeren

In beginsel mag iedereen gebruik maken van SimonlyPro. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen achttien (18) jaar zijn. Mocht je nog geen achttien (18) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een bestelling plaatst. Door gebruik te maken van de website, garandeer je dat je achttien (18) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een bestelling te plaatsen.

Wijzigen Privacystatement

SimonlyPro behoudt zich het recht voor dit privacystatement van tijd tot tijd te wijzigen. SimonlyPro adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien SimonlyPro wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzingen worden bekend gemaakt op de website en/of via rechtstreekse berichtgeving.

Identiteit

SimonlyPro is een handelsnaam van Dotsearch BV, gevestigd aan de Pieter de Hooghstraat 156, 6717PZ te Ede en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57596824.